ODPOWIEDZIALNOŚĆ

ETYKA

Medical Continence Centers S.A. (MCC) będzie oferować świadczenia medyczne oparte wyłącznie na międzynarodowych standardach określonych przez wiodące, interdyscyplinarne towarzystwa naukowe (ICS - International Continence Society, IUGA - International Urogynecological Association), bazując na medycynie opartej na dowodach naukowych (EBM - Evidence Based Medicine). Mając pełną świadomość, że problemy z utrzymaniem moczu mają charakter przewlekły i nie istnieje żadna "złota terapia", będziemy naszych pacjentów, po wykonaniu pełnej diagnozy, rzetelnie o tym informować, przedstawiając im pełny wachlarz możliwości terapeutycznych oraz poziomy ich skuteczności. Całość będzie realizowana przy współpracy z grupami wsparcia i własną społecznością.

WSPARCIE

Filozofia naszego centrum opiera się na idei ciągłego wsparcia dwóch kluczowych dla realizacji naszej misji grup: pacjentów i pracowników.

Pacjenci

Kluczowym celem MCC jest skuteczna pomoc na poziomie leczenia zachowawczego, czyli bez konieczności wykonywania jakichkolwiek inwazyjnych zabiegów. Dlatego oferujemy naszym podopiecznym odpowiednio wykwalifikowany i współpracujący ze sobą personel (lekarze, fizjoterapeuci oraz doradcy ds. kontynencji) a także specjalistyczny sprzęt. Tym niemniej nasze wsparcie nie kończy się wraz z końcem zaplanowanej terapii. Jeżeli jej efekty nie są dla pacjenta satysfakcjonujące, oznaczać to może konieczność wykonania inwazyjnego zabiegu chirurgicznego, który zazwyczaj niesie za sobą ryzyko nieodwracalnych powikłań. Duża część zabiegów jest realizowana w publicznych placówkach za pełną refundacją. Nasze wsparcie obejmuje wtedy:

  • pomoc w doborze właściwego zabiegu,
  • weryfikację możliwości uzyskania refundacji,
  • rekomendację placówki publicznej lub prywatnej oraz wykwalifikowanego operatora.

Ponadto, każdy podopieczny MCC może skorzystać z tzw. prehabilitacji (przygotowanie przez fizjoterapeutę urologicznego/uroginekologicznego do zabiegu) i specjalistycznej rehabilitacji po jego wykonaniu wraz z dalszym aktywnym nadzorem (active surveillance), połączonym z profilaktyką, umożliwiającą utrzymać jak najdłużej uzyskaną jakość zdrowia.

Pracownicy

Warunkiem sukcesu MCC jest odpowiednia organizacja pracy oraz wysoka jakość oferowanych świadczeń przez wykwalifikowany i pozytywnie zmotywowany personel. W dobie pogłębiającego się deficytu kadrowego w systemie ochrony zdrowia, zasady wynagradzania pracowników stają się sprawą kluczową. Dlatego tworząc model funkcjonowania MCC uznaliśmy za priorytet przygotowanie ścieżki rozwoju dającej ponadprzeciętną satysfakcję finansową.

Medycyna jest jednym z najbardziej innowacyjnych obszarów. Dlatego personel medyczny potrzebuje ustawicznego aktualizowania swojej wiedzy poprzez udział w wydarzeniach naukowych oraz warsztatach. Model biznesowy MCC od początku zakłada systematyczne wsparcie organizacyjne oraz finansowe oferowane naszym pracownikom w celu regularnego dokształcania się zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

W zamian oczekujemy od naszych wszystkich pracowników medycznych aktywnego członkostwa w co najmniej jednym interdyscyplinarnym towarzystwie naukowym zajmującym się problematyką inkontynencji oraz gotowości do ciągłej, ponadspecjalistycznej współpracy.

Odrębny pakiet szkoleń oferujemy doradcom ds. kontynencji, którzy mają być codziennym przewodnikiem naszych pacjentów po systemie ochrony zdrowia (szpitale, kliniki, pracownie diagnostyczne, apteki, sklepy medyczne, refundacje NFZ, PFRON etc.).