INFORMACJE PRASOWE


REJESTR AKCJONARIUSZY MCC TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Z dniem 1 marca 2021 roku następuje ukonstytuowanie się Rejestru Akcjonariuszy Medical Continence Centers S.A. w wersji elektronicznej. Akcje w formie dokumentowej (papierowej) tracą ważność. Akcjonariuszami korzystającymi z pełni swoich praw będą tylko osoby ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy, które wcześniej złożyły w siedzibie Spółki akcję wraz z wypełnionym kwestionariuszem.

Nowelizacja kodeksu spółek handlowych (ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. poz. 1798), nałożyła na spółki akcyjne obowiązek przeprowadzenia dematerializacji akcji, polegającej na pozbawieniu akcji jej materialnego nośnika, tj. formy papierowej i zastąpieniu go elektronicznym zapisem w odpowiednim rejestrze.

Rejestr Akcjonariuszy Medical Continence Centers S.A., zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, prowadził będzie Dom Maklerski NAVIGATOR S.A., z siedzibą w Warszawie (00-105), przy ul. Twardej 18, KRS: 0000274307, NIP: 1070006735.

Osoby, które nie zostały ujawnione w Rejestrze Akcjonariuszy, mogą odzyskać uprawnienia wynikające z posiadania akcji MCC, dokonując złożenia posiadanej akcji w wersji papierowej wraz z wypełnionym kwestionariuszem w siedzibie Spółki (ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa). Utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały zdematerializowane nastąpi ostatecznie z dniem 1 stycznia 2026 roku.


Więcej informacji:
Biuro Zarządu MCC
e-mail: info@centrumkontynencji.pl
tel. 22 279 49 04 / 02
www.medicalcontinencecenters.eu

Udostępnij: